Què passa amb els nostres boscos?

Aquesta activitat es divideix en dues sessions:
1. A la primera sessió, a Can Palós i acompanyats per l’equip d’educadors de l’Aula Natura, ens convertirem en gestors forestals i, mitjançant l’estudi qualitatiu i quantitatiu d’una parcel·la representativa del bosc de pi blanc de la vall del Llor, obtindrem dades sobre l’estructura actual del bosc.
2. A la segona sessió, a l’aula i dinamitzada pel professorat seguint les pautes del dossier proporcionat, farem el tractament de les dades que es representarà mitjançant taules, gràfics i quadres estadístics. Finalment, l’alumnat haurà de fer propostes per a una gestió eficient i sostenible dels recursos del bosc.

DIRIGIT A

 • Segon cicle ESO (3r i 4t)
 • Batxillerat
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà

OBJECTIUS

 • Que els alumnes dominin tècniques de treball de camp i de recollida de dades forestals
 • Que els alumnes desenvolupin competències per fer el tractament de les dades de camp i per treure conclusions de l'estructura del bosc
 • Que els alumnes sàpiguen aplicar els resultats de la recerca a propostes de gestió forestal
 • Que els alumnes coneguin, valorin i estimin l’entorn natural, social i cultural més proper
 • Que els alumnes comprenguin les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i despertin l’interès per a fer un ús responsable dels recursos naturals

CONDICIONS

 • Preu per alumne: 9,00€ (activitat fins al migdia)
 • Mínim: 25 alumnes
 • És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup.

Inclou

 • Es lliura una llibreta de camp a cadascun dels grups de treball
 • Previ a l’activitat, s’enviarà un WebQuest amb propostes d'activitats prèvies i posteriors.